Všeobecné obchodné podmienky | Luxusnyspanok.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky platné od 1.11.2020

PRE PREDAJ TOVARU

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

  1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa aplikujú na všetky zmluvy, ktoré spoločnosť STARDEX s.r.o., so sídlom: Turie 43, 013 12 Turie, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina oddiel Sro, vložka číslo: 74308/L , IČO: 52996093, DIČ: 2121213820, IČ-DPH: SK2121213820 (ďalej len „Predávajúci“) uzatvorí za účelom predaja výrobkov v kamenných predajniach a v e-shope na webovej stránke www.luxusnyspanok.sk a v tlačených katalógoch predávajúceho (ďalej len tovar“).
  2. Aplikácia všeobecných obchodných podmienok druhej zmluvnej strany alebo akýchkoľvek iných všeobecných obchodných podmienok je týmto výslovne vylúčená, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

OBJEDNÁVKA TOVARU

  1. Záujemca si môže tovar objednať akýmkoľvek obvyklým spôsobom – osobne, v internetovom obchode alebo e-mailom, v predajniach STARDEX, s.r.o., Double RR Luxury Sleeping
  2. Zákazníkovi je zrealizovaný návrh cenovej ponuky. Ak s návrhom súhlasí, súhlas potvrdí podpisom objednávky, ktorá zároveň slúži ako kúpna zmluva.
  3. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy (ďalej len „Zmluva“). Na jej akceptáciu sa vyžaduje uhradenie zálohy kupujúcim v rozsahu cca 50 % z kúpnej ceny objednaného tovaru. Úhrada prevodom musí byť pripísaná maximálne do 3 dní odo dňa vystavenia objednávky, inak nemôžeme garantovať dohodnutý termín dodania. Zostávajúcu časť zákazník uhradí po dodaní zákazky v hotovosti na základe daňového dokladu – faktúry, ktorá zároveň slúži aj ako záručný list.
  4. Akékoľvek zmeny v objednávke je možné vykonať do 3 dní od podpisu objednávky. Zmeny musia byť odsúhlasené a potvrdené osobne na predajni, podpisom zmenenej objednávky alebo potvrdzujúcim emailom odoslaným na dohodnutú emailovú adresu (emailová adresa predajne, na ktorej bola objednávka uzatvorená). V prípade zmeny objednávky si STARDEX s.r.o., vyhradzuje právo na zmenu (predĺženie) dátumu dodania v závislosti od typu vykonanej zmeny.

KVALITA TOVARU, KONŠTRUKCIA A BALENIE

  1. Výrobok je vyrobený z kvalitnej drevotriesky s hrúbkou 38mm a 18mm. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu hrúbky materiálu podľa technických parametrov.
  2. Konštrukčne je nábytok uspôsobený tak, aby mohol znášať bežné teplotné a vlhkostné rozdiely interiérov, nie je však určený pre vlhké prostredie alebo exteriér.
  3. Pri atypickom vyhotovení tovaru sa pripúšťajú odchýlky v prevedení v závislosti od požiadaviek kupujúceho.
  4. Komody a nočné stolíky sú štandardne dodávané v zmontovanom stave. Skrine, postele, zásuvky a police sú v demonte. Ich zmontovanie je však veľmi jednoduché. Postele a voľne stojace skrine sú balené v päťvrstvovom papierovom kartóne, ostatné výrobky sú balené v stretch fólii.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

  1. Pokiaľ v Zmluve nie je písomne dohodnuté inak v cene tovaru je zahrnuté aj balenie. Preprava do miesta dodania, vynáška a montáž tovaru nie je zahrnutá v cene tovaru. Dodanie a montáž nábytku je spoplatnená služba. Cena dodania a montáže, resp. dodania a manipulácie bude dohodnutá individuálne pri každej objednávke. Jej výška je závislá od obsahu objednávky.
  2. Po vyrobení objednaného tovaru, najneskôr pri jeho odbere je kupujúci povinný uhradiť zostatok kúpnej ceny. Ak nie je dohodnuté ináč, zostatok je uhrádzaný v hotovosti pri dodaní na základe daňového dokladu.
  3. Pri omeškaní s plnením peňažného dlhu má predávajúci právo požadovať od kupujúceho popri plnení úroky z omeškania, ktoré predstavujú pri obchodnoprávnych vzťahoch 0,05 % z dlžnej sumy denne.
  4. Pri úhrade bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, kupujúci uvedie ako variabilný symbol číslo daňového dokladu alebo číslo objednávky.
  5. Pri odbere tovaru kupujúci obdrží daňový doklad a potvrdenie o zaplatení.
  6. Bankové poplatky pri úhrade zo zahraničia znáša kupujúci.
  7. Ak si objednávateľ-kupujúci nemôže výrobok alebo tovar prevziať v čase dohodnutom v objednávke, je povinný uhradiť predávajúcemu skladné a to vo výške 12,00 € s DPH za jeden deň.
  8. Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
  9. Zmluvné strany sa zaväzujú akceptovať akékoľvek legislatívne zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, vrátane zmien v daňových zákonoch, ktoré sa dotknú Zmluvy a budú rešpektovať ich aplikáciu počas doby ich platnosti.

DODACIE PODMIENKY

  1. Predávajúci je povinný dodať tovar podľa špecifikácie dohodnutej v Zmluve, resp. objednávke kupujúceho.
  2. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste plnenia dohodnutom v zmluve. Doprava, vynáška a montáž tovaru je spoplatnená a riadi sa podľa platného cenníka. Spoplatnené služby sú dohodnuté s kupujúcim pri objednávke alebo dodatočne doobjednané. Ak inak nie je v Zmluve dohodnuté, je kupujúci povinný tovar prevziať v mieste skladových priestorov predávajúceho.
  3. Pokiaľ v Zmluve nie je dátum dodania písomne dohodnutý inak, predávajúci je povinný dodať objednaný tovar do 5 týždňov od zaplatenia zálohy kupujúcim. Toto dojednanie neplatí v čase vyhlásenej pandémie alebo iným nariadením Národnej rady SR.
  4. Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu včas, predávajúci je oprávnený odovzdanie tovaru odoprieť. 
  5. Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. V prípade porušenia tejto povinnosti vzniká predávajúcemu nárok na náhradu spôsobenej škody a ušlý zisk. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím a zaplatením tovaru.
  6. Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom termíne, predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie  tovaru v súlade s § 614 ods. 2 OZ a to 12,00 € s DPH na každý deň uskladnenia podľa bodu 4.7. Predávajúci má právo uplatniť si nárok na takto vzniknuté škody zo zálohovej platby klienta, prevedenej pri potvrdení  objednávky.
  7. Kupujúci cez e-shop-predaj na diaľku, je oprávnený odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru a to aj bez udania dôvodu.
  8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: a) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, b) predaj tovaru zhotoveného s osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU, REKLAMÁCIA TOVARU

  1. Regresívna záručná doba produktov Predávajúceho je 2 až 5 rokov  na typizované výrobky spoločnosti a to konkrétne katalógové produkty-výrobky, ponúkané Predávajúcim a vstavané skrine vyrobené na základe subdodávky. Regresívna 5 ročná záruka je v prípade, ak Predávajúcemu sa nepodarí odstrániť reklamovanú závadu v 30 dňovej záručnej lehote. Kupujúci má právo na vrátenie finančných prostriedkov a to nasledovne: 0-1 roka vrátenie celej sumy za reklamovaný produkt , 2- 5 rokov úhrada krátená o 20% za každý rok. V prípade, že montáž si realizuje zákazník svojpomocne, záruka na typizované výrobky je 2 roky. Záruku vo väčšom rozsahu, môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu aj na základe ich dohody, prípadne i jednostranným vyhlásením v záručnom liste a tiež v reklame. Záručná doba, zákonná, dohodnutá alebo poskytnutá vyhlásením v záručnom liste, začne plynúť zásadne od prevzatia výrobku kupujúcim. Ostatný tovar spadá pod štandardnú záruku s dĺžkou trvania 2 roky.
  2. O zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru, podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv informuje spotrebiteľa REKLAMAČNÝ PORIADOK predávajúceho.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV                           

  1. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom splnenia svojich záväzkov voči kupujúcemu vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, zmluvy o preprave, vrátane služby vynášky alebo za účelom realizácie zmluvy o pôžičke medzi kupujúcim a spoločnosťou Cetelem.
  2. Predávajúci zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám s výnimkou nevyhnutného minima jeho osobných údajov, ktoré budú poskytnuté tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi zákazníkom a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.
  3. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, elektronická poštová adresa (e-mail), adresa trvalého bydliska, adresa dodania tovaru, fakturačná adresa, telefónne číslo.
  4. V prípade, že si kupujúci vyžiada zasielanie informácií o ponuke predávajúceho, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na elektronickú poštovú adresu (e-mail) kupujúceho. O zrušenie tejto služby môže kupujúci požiadať kedykoľvek správou zaslanou elektronickou poštou na adresu: obchod@luxusnyspanok.sk
  5. Udelením súhlasu kupujúceho so spracovaním jeho osobných údajov, kupujúci udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto článku VOP.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, VRÁTENIE TOVARU

  1. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, je v súlade so slovenským zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ako „zákon č. 102/2014 Z. z.“) oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predajcu do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru na diaľku, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Tovar vrátený objednávateľom musí byť nepoužitý, nepoškodený, kompletný spolu s príslušenstvom, zabalený v originálnom balení a musia byť k nemu priložené všetky dokumenty vrátane dokladu o kúpe.
  2. Objednávateľ ako spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej sú plnenia podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. (napr. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa a pod.)
  3. Ak sa objednávateľ rozhodne vrátiť tovar podľa bodu 5.8. VOP je povinný: písomne zaslať predajcovi odstúpenie od zmluvy, uviesť dátum a číslo objednávky/predfaktúry a číslo účtu pre vrátenie peňazí, najneskôr do 14 (slovom: do štrnástich) kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu prevádzky spoločnosti predajcu s použitím vhodného balenia, aby počas prepravy nedošlo k znehodnoteniu pôvodných obalov a samotného tovaru (preberajúci – predajca neručí za prípadnú stratu alebo poškodenie tovaru počas prepravy) alebo ho osobne odovzdať predajcovi na adrese prevádzky spoločnosti STARDEX, s. r. o.:  Prielohy 1166/1D, 010 07 Žilina, Slovenská republika.
  4. Predajca  je povinný za splnenia podmienok podľa 5.8. VOP objednávateľom:          
   1. prevziať tovar
   2. vrátiť objednávateľovi najneskôr v lehote 14 (slovom: štrnástich) kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy celú cenu zaplatenú za tovar bankovým (bezhotovostným) prevodom na účet uvedený objednávateľom v odstúpení od zmluvy alebo na rovnaký účet, z ktorého bola platba za tovar uskutočnená alebo na adresu objednávateľa, ako rovnako i všetky ostatné platby, ktoré od objednávateľa prijal na základe objednávky tovaru, resp. zmluvy o dielo alebo v súvislosti s nimi.
   3. Predajca nie je povinný uhradiť objednávateľovi  náklady, spojené s vrátením tovaru.
  5. Poučenie o uplatnení práva objednávateľa ako spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 2 k zákonu č. 102/2014 Z. z., úplné znenie zákona č. 102/2014 Z. z. a vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z. sú objednávateľovi prístupné pred tým, ako odošle objednávku na webovej stránke pod doménu www.luxusnyspanok.sk            
  6. Pri odstúpení od zmluvy znáša objednávateľ iba priame náklady na vrátenie tovaru zhotoviteľovi, špecifikované v prílohe k VOP: poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.
            
  7. Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr.matrace) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Predajca sa zaväzuje, že bude od objednávateľa vyžadovať len údaje slúžiace pre potreby v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávok tovaru a zmluvy o dielo (na účely evidencie zmlúv o dielo, resp. iných zmlúv, daňových dokladov, prepravy tovaru vykonávanej tretími osobami a pod.). Predajca je oprávnený poskytnúť osobné údaje objednávateľa tretím osobám len v súvislosti s plnením povinností vyplývajúcich s dodaním objednaného tovaru alebo zmluvy o dielo.          
  2. Objednávateľ odoslaním objednávky tovaru dobrovoľne udeľuje súhlas predajcovi na zber, spracúvanie, držbu, archiváciu a manipuláciu s osobnými údajmi o svojej osobe alebo o tretej osobe v poskytnutom rozsahu (titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, adresa trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo,) v súlade s nariadením EU o GDPR zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“), čl.4 bod 2, na území SK platný od 25.05.2018. A to na dobu platnosti zmluvy, zmluvy o dielo, maximálne však na dobu 5 (slovom: piatich) rokov odo dňa udelenia súhlasu. Objednávateľ zároveň poskytuje predajcovi svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín výlučne v súvislosti s plnením povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy, zmluvy o dielo alebo s predajom tovaru. Predajca sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Objednávateľ stlačením tlačidla / ikony „súhlas“ na webovej stránke pod doménou www.luxusnyspanok.sk udeľuje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas (osobitný formulár súhlasu) so spracovaním osobných údajov a zároveň súhlas so zasielaním noviniek a informácií od spoločnosti STARDEX s. r. o.,  prevádzka DOUBLE-RR Luxury Sleeping ,  na objednávateľom zadanú e-mailovú adresu (tzv. newsletter) alebo poštou na objednávateľom zadanú adresu.
  1. Objednávateľ môže kedykoľvek písomne požiadať o oznámenie rozsahu spracúvaných osobných údajov o jeho osobe, písomným prejavom vôle a môže kedykoľvek požiadať o vymazanie osobných údajov spracúvaných o jeho osobe. Tiež môže kedykoľvek písomne odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov.                      

               

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA                           

  1. Tieto VOP platia v znení uvedenom na webovej stránke spoločnosti STARDEX s. r. o. pod doménou www.luxusnyspanok.sk odo dňa ich zverejnenia, ktorý je uvedený na záver týchto všeobecných obchodných podmienok. Predajca a objednávateľ sa môžu dohodnúť na odlišnej úprave ich vzájomných vzťahov osobitnou písomnou dohodou. Predajca si vyhradzuje právo meniť, upravovať alebo nahrádzať novými VOP tieto VOP s tým, že na uzatvorené zmluvy, zmluvy o dielo sa vzťahujú VOP platné v čase odoslania objednávky tovaru objednávateľom.
  2. Odoslaním elektronickej objednávky objednávateľ výslovne a bez akýchkoľvek výhrad akceptuje všetky ustanovenia VOP v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, cenu za tovar uvedenú v ponuke predajcu v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.luxusnyspanok.sk taktiež prepravné a súvisiace poplatky vyčíslené v objednávke tovaru odoslanej objednávateľom.

Objednávateľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky tovaru riadne oboznámil s týmito VOP, že obdržal od predajcu úplné a zrozumiteľné informácie o tovare, že týmto VOP a informáciám o tovare v celom rozsahu porozumel a že s nimi výslovne a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky (napr. súd) niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo neúčinné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení VOP a zvyšné časti príslušného ustanovenia VOP tým zostávajú nedotknuté.      

Predajca je oprávnený uschovať a archivovať vzájomnú dokumentáciu, objednávku tovaru, resp. zmluvu o dielo v elektronickej forme spolu s príslušnými VOP po dobu 5 (slovom: piatich) rokov.                              

Orgánom dohľadu, ktorému podlieha činnosť zhotoviteľa / poskytovateľa je:            

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) pre Žilinský kraj, Slovenská republika, Odbor výkonu dozoru Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1   tel. č. 041/763 21 30, 041/724 58 68

Vzťahy medzi stranami, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP, sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä príslušnými            

ustanoveniami slovenského Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. v platnom znení, slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení, slovenského zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení, slovenského zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, slovenského zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a slovenského zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Všetky spory objednávky a zmluvy o dielo týkajúce sa alebo s ňou súvisiace budú riešené prednostne rokovaním a dohodou účastníkov, v prípade nedosiahnutia dohody budú prejednané a rozhodnuté všeobecnými súdmi Slovenskej republiky podľa slovenského Civilného sporového poriadku č. 160/2015 Z. z. v platnom znení. Objednávateľ ako spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predajcu so žiadosťou o nápravu (e-mailom na adresu elektronickej pošty: obchod@luxusnyspanok.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým zhotoviteľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že zhotoviteľ porušil jeho práva. Ak zhotoviteľ odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, objednávateľ ako spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ako „subjekt ARS“) podľa slovenského zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa ustanovenia § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. Objednávateľ ako spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len objednávateľ ako spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi objednávateľom ako spotrebiteľom a zhotoviteľom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu =20,- EUR (slovom: dvadsať EUR). Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do sumy =5,- EUR (slovom: päť EUR) s DPH.                              

Predajca a objednávateľ sa dohodli, že v plnom rozsahu uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA     
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešené vzájomnou dohodou
V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou rozhodnuté príslušným súdom.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím Zmluvy.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a akceptuje podmienky v nich.

Hore