Reklamačný poriadok a záruka | Luxusnyspanok.sk

Reklamačný poriadok a záruka

Objednávateľ má právo tovar reklamovať v zmysle „Reklamačného poriadku“, ktorý je súčasťou týchto VOP zverejnených na webovej stránke pod doménou www.luxusnyspanok.sk

Objednávateľ berie výslovne a bez akýchkoľvek výhrad na vedomie, že zníženie akosti tovaru, strata vlastností tovaru alebo obmedzenie, alebo strata použiteľnosti tovaru, ktoré vyplývajú z povahy tovaru, vlastností tovaru a zloženia tovaru na ktoré bol predávajúcim vopred upozornený, ktoré boli uvedené na tovare, obale tovaru alebo návode pripojenom k tovaru, nie sú vadou tovaru a nezakladajú nároky objednávateľa z vád tovaru (napr. výmena tovaru a pod.); to platí v plnom rozsahu aj pri tovare, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti. Objednávateľ je povinný pri prevzatí tovaru a pred otvorením balenia tovaru vopred sa oboznámiť s vlastnosťami tovaru, návodom na použitie tovaru, údržbu tovaru a podmienkami použitia tovaru.

Záručná doba tovaru je v zmysle ustanovenia § 620 ods. 1 slovenského Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení (ďalej len ako „slovenský Občiansky zákonník“) stanovená na 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov, pokiaľ nie je platnou právnou úpravou alebo zhotoviteľom (s ohľadom na vlastnosti a zloženie tovaru) stanovená pre konkrétne prípady a pre konkrétny druh tovaru iná dĺžka záručnej doby, a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom, s čím objednávateľ vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas. Objednávateľ berie výslovne a bez akýchkoľvek výhrad na vedomie, že záruka sa nevzťahuje na zníženie akosti tovaru, stratu vlastností tovaru alebo obmedzenie alebo stratu použiteľnosti tovaru, ktoré vyplývajú z povahy tovaru, vlastností tovaru a zloženia tovaru, na ktoré bol objednávateľ/kupujúci vopred upozornený predávajúcim a ktoré boli uvedené na tovare, obale tovaru alebo návode pripojenom k tovaru.

Vady zjavné pri prevzatí tovaru je objednávateľ povinný reklamovať u predávajúceho ihneď po jeho prezretí. Ostatné vady musí objednávateľ reklamovať najneskôr do konca záručnej doby. Objednávateľ je povinný bezodkladne po zistení vady tovaru zaslať predávajúcemu na adresu elektronickej pošty: obchod@luxusnyspanok.sk reklamáciu obsahujúcu opis vád tovaru. Predávajúci elektronicky potvrdí objednávateľovi prijatie reklamácie. Ak je reklamácia objednávateľom uplatnená osobne, vydá mu predávajúci potvrdenie o prijatí reklamácie pri jej uplatnení. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie objednávateľovi najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má objednávateľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Po uplatnení reklamácie dohodne predávajúci s objednávateľom zaslanie alebo osobné predloženie tovaru spolu s dokladom o kúpe. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru nie je možné. Zákazník/odberateľ doloží fotodokumentáciu.          

Predajca STARDEX s.r.o. prevádzka Double – RR Luxury Sleeping (ďalej len „Predajca“), postúpi reklamáciu príslušnému Výrobcovi/Zhotoviteľovi (ďalej iba „Zhotoviteľ“) a zhotoviteľ kontaktuje  priamo zákazníka/odberateľa.  Návrh riešenia a vybavenia reklamácie písomne doručí zhotoviteľ zákazníkovi aj Predajcovi. Najneskôr však do 30 dní – slovom tridsať dní, od prevzatia podnetu k reklamácii.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Zhotoviteľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Ak sa reklamovaná vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým zhotoviteľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Zhotoviteľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne.

Pužívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy o dielo odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po  oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.          

Na základe rozhodnutia objednávateľa o podaní podnetu na reklamáciu,  určí zhotoviteľ spôsob vybavenia reklamácie v súlade so slovenským zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len ako„zákon č. 250/2007 Z. z.“  ihneď, v zložitých prípadoch do 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V  odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru.      

Ak objednávateľ ako spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 (slovom: dvanástich) mesiacov od prevzatia tovaru, môže zhotoviteľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od objednávateľa ako spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi ako spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vydať objednávateľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 (slovom:tridsiatich) dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak objednávateľ ako spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil po 12 (slovom: dvanástich) mesiacoch od prevzatia tovaru objednávateľom a zhotoviteľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže objednávateľ ako spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša zhotoviteľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak objednávateľ ako spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť zhotoviteľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia, záručná doba neplynie. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi ako spotrebiteľovi do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vydať objednávateľovi o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 (slovom: tridsiatich) dní od dňa jej uplatnenia. Po ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy zhotoviteľa, je objednávateľ povinný v lehote do 15 (slovom: pätnástich) kalendárnych dní prevziať od zhotoviteľa reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy,  zľavy, výmenou tovaru alebo zamietnutím reklamácie.

Objednávateľ má právo uplatniť si u zhotoviteľa záruku na vady tovaru výlučne v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré             zavinil zhotoviteľ/ výrobca alebo predajca, na ktorý sa vzťahuje záruka a ktorý bol zakúpený u predajcu v internetovom obchode na webovej stránke pod doménou www.luxusnyspanok.sk Objednávateľ nemá právo uplatniť záruku na vady tovaru, na ktoré bol v čase uzatvárania zmluvy upozornený alebo o ktorých musel s prihliadnutím k okolnostiam pri uzatváraní zmluvy vedieť. Nárok objednávateľa na uplatnenie záruky u zhotoviteľa zaniká aj neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neodborným a nešetrným zaobchádzaním alebo zanedbaním odporučenej starostlivosti o tovar, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo nedodržaním pravidiel jeho údržby alebo skladovania, mechanickým poškodením tovaru objednávateľom, resp. jeho používaním v rozpore s podmienkami, s ktorými predajca oboznámil objednávateľa pri dodaní tovaru.

Pri odstúpení od zmluvy znáša objednávateľ iba priame náklady na vrátenie tovaru zhotoviteľovi, špecifikované v prílohe k VOP: poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy.

Objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze a predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr.matrace) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.                                                                                                                                

Hore